gmachine1729

中国姓氏的南北分布

有意思的是分布是很不均匀的,也就是说好多姓是南方比例远高于北方比例或相反。从这一点,你如果知道一个人的父母的姓氏,你就可以对他是北方人还是南方人有个有点统计显著的估计。

读者可以在包含大姓分布图的 http://www.360doc.com/content/15/0315/15/5874842_455304992.shtml 验证一下。

由于闯关东不能代表那么代表北方南方血统(当然,闯关东的也大多是北方人),我也自然会降低东北的比重,尤其当东北之外偏南方的情况下。人口密度低的地方如云南也会类似。

N = 北,S = 南,Z = 不偏

1.王(N)2.李(Z)3.张(N)4.刘(N)5.陈(S)6.杨(S)7.黄(S)8.吴(S)9.赵(N)10.周(S)

11.徐(S)12.孙(N)13.马(N)14.朱(S)15.胡(S)16.林(S)17.郭(N)18.何(S)19.高(S)20.罗(S)

21.郑(S)22.梁(S)23.谢(S)24.宋(N)25.唐(S)26.许(S)27.邓(S)28.冯(N)29.韩(N)30.曹(Z)

31.曾(S)32.彭(S)33.萧(S)34.蔡(S)35.潘(S)36.田(Z)37.董(Z)38.袁(N)39.于(N)40.余(S)

41.叶(S)42.蒋(S)43.杜(S)44.苏(S)45.魏(N)46.程(Z)47.吕(N)48.丁(Z)49.沈(S)50.任(N)

51.姚(S)52.卢(S)53.傅(S)54.钟(S)55.姜(N)56.崔(N)57.谭(S)58.廖(S)59.范(Z)60.汪(S)

61.陆(S)62.金(S)63.石(Z)64.戴(S)65.贾(N)66.韦(S)67.夏(S)68.邱(S)69.方(S)70.侯(N)

71.邹(S)72.熊(S)73.孟(N)74.秦(S)75.白(N)76.江(S)77.阎(N)78.薛(N)79.尹(S)80.段(Z)

81.雷(S)82.黎(S)83.史(N)84.龙(S)85.陶(S)86.贺(S)87.顾(S)88.毛(S)89.郝(N)90.龚(S)

91.邵(S)92.万(S)93.钱(S)94.严(S)95.赖(S)96.覃(S)97.洪(S)98.武(N)99.莫(S)100.孔(N)

101.汤(S)102.向(S)103.常(N)104.温(S)105.康(N)106.施(S)107.文(S)108.牛(N)109.樊(N)110.葛(N)

111.邢(N)112.安(N)113.齐(N)114.易(S)115.乔(N)116.伍(S)117.庞(N)118.颜(S)119.倪(S)120.庄(S)

121.聂(S)122.章(S)123.鲁(N)124.岳125.翟(N)126.殷(S)127.詹(S)128.申(N)129.欧130.耿(N)

131.关(N)132.兰133.焦134.俞(S)135.左(N)136.柳(S)137.甘138.祝139.包140.宁

141.尚(N)142.符143.舒(S)144.阮(S)145.柯(S)146.纪147.梅(S)148.童(S)149.凌(S)150.毕(N)

151.单152.季(S)153.裴(N)154.霍(N)155.涂156.成157.苗(N)158.谷(N)159.盛(S)160.曲(N)

161.翁162.冉163.骆164.蓝(S)165.路166.游167.辛(N)168.靳(N)169.欧阳(S)170.管

171.柴(N)172.蒙173.鲍174.华(S)175.喻176.祁(S)177.蒲178.房(N)179.滕(S)180.屈

181.饶(S)182.解183.牟(S)184.艾(S)185.尤186.阳187.时188.穆(N)189.农190.司

191.卓(S)192.古193.吉194.缪195.简196.车197.项(S)198.连199.芦200.麦(S)

201.褚202.娄203.窦(N)204.戚205.岑206.景(N)207.党(N)208.宫209.费210.卜(N)

211.冷212.晏213.席214.卫(N)215.米216.柏217.宗218.瞿(S)219.桂220.全

221.佟(N)222.应223.臧224.闵225.苟226.邬(S)227.边(N)228.卞229.姬(N)230.师(N)

231.和(N)232.仇233.栾234.隋(N)235.商(N)236.刁(S)237.沙238.荣239.巫(S)240.寇

241.桑242.郎(N)243.甄(N)244.丛(N)245.仲246.虞247.敖(S)248.巩249.明250.佘(S)

251.池252.查(S)253.麻254.苑255.迟(N)256.邝257.官258.封259.谈260.匡

261.鞠262.惠263.荆264.乐265.冀(N)266.郁267.胥268.南269.班270.储

271.原(N)272.栗(N)273.燕274.楚275.鄢276.劳277.谌(S)278.奚279.皮280.粟

281.冼(S)282.蔺283.楼(S)284.盘285.满286.闻(S)287.位288.厉289.伊290.仝

291.区292.郜293.海294.阚295.花296.权297.强298.帅299.屠(S)300.豆

301.朴302.盖303.练304.廉305.禹306.井307.祖(N)308.漆309.巴310.丰

311.支312.卿313.国314.狄315.平316.计317.索318.宣319.晋320.相(N)

321.初322.门323.云324.容325.敬326.来327.扈328.晁329.芮330.都

331.普332.阙333.浦334.戈335.伏336.鹿337.薄(N)338.邸339.雍340.辜

341.羊342.阿343.乌344.母345.裘(S)346.亓347.修348.邰(S)349.赫350.杭

351.况352.那353.宿354.鲜355.印356.逯357.隆358.茹359.诸360.战

361.慕362.危363.玉364.银365.亢366.嵇367.公368.哈369.湛(S)370.宾

371.戎372.勾373.茅(S)374.利375.於376.呼377.居(N)378.揭379.干380.但

381.尉(N)382.冶383.斯384.元385.束386.檀387.衣388.信389.展390.阴

391.昝392.智393.幸394.奉395.植396.衡397.富398.尧399.闭400.由 

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened